18.01.2024

KAVIn mediakasvatus demokratiaa, yhteiskunnallista resilienssiä ja kokonaisturvallisuutta tukemassa 

Mediakasvatuksen edistäminen on kuulunut jo pitkään Kansallisen audiovisuaalinen instituutin KAVIn lakisääteisiin tehtäviin. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi lisäksi määritellä viraston tehtäviä tarkemmin, ja erityisesti kriittisen medialukutaidon edistäminen on nähty tärkeäksi osaksi mediakasvatustehtäväämme. Vuonna 2023 KAVIn tehtäviin ja tavoitteisiin lisättiin demokratiakehityksen ja kansallisen resilienssin vahvistaminen informaatiovaikuttamista vastaan. Lisäksi KAVIn tulee huomioida medialukutaidon edistäminen osana kokonaisturvallisuutta ja yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa. Mistä oikein on kysymys? Onko mediakasvatusviranomainen muuttumassa turvallisuusviranomaiseksi? 

Lyhyt vastaus viimeiseen kysymykseen on: ei ole. Pidemmällä vastauksella selvennän, miten huomioimme uudet tehtävänannot ja tavoitteet KAVIn mediakasvatustyössä. 

Uusien painotusten taustalla ovat muutokset informaatioympäristössä. Se, ovatko ne pitkän vai lyhyen aikavälin muutoksia, riippuu tarkasteluperspektiivistä. Kuitenkin sellaiset asiat kuten sosiaalisen median kasvanut merkitys tiedon lähteenä, luottamuksen vähittäinen rapautuminen journalismiin ja muihin instituutioihin, laajamittaiset disinformaatiokampanjat ja salaliittoteorioiden levittäminen, vihamielinen valtiollinen informaatiovaikuttaminen sekä uusien teknologioiden avulla tehtyjen syväväärennösten käyttäminen yhteiskunnallisessa mielipiteenmuokkauksessa, ovat havahduttaneet päättäjiä ja viranomaisia niin EU:ssa kuin Suomessakin. Ensinnäkin on huomattu, että internet ja sosiaalinen media eivät ehkä olekaan ihan niin positiivisten mahdollisuuksien areenoita, kuin millaisina ne haluttiin vielä 10–20 vuotta sitten nähdä. Toiseksi on päätelty, että väestön parempi medialukutaito voisi suojella demokratiaa ja yhteiskuntien vakautta. 

Medialukutaito osana henkistä kriisinkestävyyttä 

Suomessa medialukutaito on jo vuosia huomioitu osana yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa (2017). Strategia yhtenäistää varautumisen periaatteita ja ohjaa varautumista. Medialukutaito nähdään kuuluvan osaksi ”henkistä kriisinkestävyyttä”. Strategian mukaan ”kansalaisten kriittisen medialukutaidon, digitaalisen perusosaamisen sekä luotettavan journalismin ja mediailmapiirin edistäminen vahvistavat kansalaisten yhteiskuntaan osallistumista ja moniulotteisen mediaympäristön turvallista hallintaa sekä auttavat torjumaan disinformaatiota”. Suomalainen kokonaisturvallisuusajatus on kansainvälisesti uniikki. Se perustuu sille ajatukselle, että yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. Turvallisuus ei synny vain turvallisuusviranomaisten toiminnasta. Turvallista ja kriisinkestävää Suomea tehdään yhdessä, kukin toimija omasta perustehtävästään käsin. 

Sektorirajat ylittävää yhteistyötä 

Me KAVIssa voimme siis parhaiten vaikuttaa tekemällä omaa tehtäväämme eli mediakasvatuksen ja medialukutaidon edistämistä niin hyvin kuin mahdollista. Meille se tarkoittaa sitä, että teemme laadukasta työtä sekä laajaa ja tarkoituksenmukaista yhteistyötä toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi. Pyrimme siihen, että mahdollisimman moni mediataitoja työssään edistävä ammattilainen saa meiltä tukea. Tätä tarkoitusta palvelee jatkuvasti kehittyvä Mediataitokoulu-sivusto, joka tarjoaa runsaan kattauksen mediakasvatuksen oppi- ja tiedotusmateriaaleja. Lisäksi koulutamme eri alojen ammattilaisia ja tarjoamme kaikille avointa verkkokoulutusta

Medialukutaito ei kuitenkaan ole ihme- tai täsmälääke demokraattisten ja kestävien yhteiskuntien rakentamiseen. Näemme sen osana sitä yhteiskunnallisen resilienssin ”kivijalkaa”, joka rakentuu laadukkaan koulutus-, sosiaali-, ja terveyspolitiikan tuloksena. Kuten yliopisto-opettaja Tapio Juntunen on todennut, kriisinsietokyvyn ohella kyse on yhteiskunnallisesta mukautumisvalmiudesta: kyvystä sopeutua positiivisesti kriisiä seuraaviin uusiin olosuhteisiin. Tällainen muutosvalmius edellyttää sosiaalista ja poliittista luottamusta vahvistavia sekä toisaalta eriarvoisuuden kokemuksia vähentäviä yhteiskunnallisia rakenteita. Yksi osa tätä on tarjota ihmisille laajasti mahdollisuuksia kehittää (kriittistä) medialukutaitoaan. Medialukutaito antaa paitsi ymmärrystä ja osaamista arvioida viestien luotettavuutta, myös mahdollisuuksia ja demokratiaa kunnioittavia keinoja vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Silloinkin, kun viesti on kriittinen valtaapitäviä tai meitä viranomaisia kohtaan. Mediakasvatus ei sanele, mitä ajatella, vaan antaa keinoja siihen, miten ajatella ja miten voi halutessaan toimia. 

Yhteiskunnallinen resilienssi rakentuu järjestelmätason lisäksi yksilöiden ja yhteisöjen toiminnasta. Yksilöiden ja lähiyhteisöjen hyvinvointia, keskinäistä luottamusta, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja empatiaa tukevat mediakasvatuksen käytännöt ja tavoitteet ovat tärkeitä; paitsi ensisijaisesti yksilöille ja yhteisöille itselleen, myös koko yhteiskunnan kannalta. Vuonna 2024 erityispainotuksemme mediakasvatuksessa onkin hyvinvointi.  

Kaikkein selkeimmin uudet tehtäväpainotukset tulevat kuitenkin vaikuttamaan yhteistyöhömme valtionhallinnon sisällä. On tärkeää, että valtiolla tiedetään, mikä on KAVIn osa kokonaisturvallisuuden palapelissä. Tulemme siis jatkossa entisestäänkin tehostamaan yhteistä työtä ja tiedonvaihtoa valtionhallinnon kollegoiden kanssa.  

KAVIn Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikössä ja mediakasvatustiimin työssä on jo vuosia lähdetty siitä ajatuksesta, että medialukutaidon edistäminen tukee ihmisten mahdollisuutta elää hyvää elämää ja osallistua toimivan talouden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Uskomme medialukutaidon edistävän osaltaan demokratiaa ja rauhaa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Keskeiset päämäärämme ovat siis ennallaan, vaikka työtä tarkastellaan myös uudenlaisten kehysten läpi. 

Saara Salomaa 

Erityisasiantuntija 

Kansallinen audiovisuaalinen Instituutti KAVI 

Kuva: Smederevac / iStock

Lue lisää:  

Juntunen, T. (2021) Mitä on yhteiskunnallinen resilienssi 

Mitä kaikkea Mediataitokoulusta löytyykään? Tässä vain muutama esimerkki tiedon luotettavuuden arvioimisesta, empatiataitojen tukemisesta sekä kännykän käytöstä keskustelusta – nämä ja valtavasti muuta mediakasvatuksen oppi- ja tiedotusmateriaalia löydät maksuttomasti uudistuneesta verkkopalvelustamme.