09.08.2022

KAVIn mediakasvatusmateriaalit auttavat paikkaamaan ruotsinkielisissä oppimateriaaleissa todettua niukkuutta

Opetus-ja kulttuuriministeriö julkaisi vuonna 2021 laajan raportin maamme ruotsinkielisen opetuksen nykytilasta. Yksi kiinnostava huomio oli laadukkaiden ja ajankohtaisten oppimateriaalien vähyys tietyissä aihepiireissä ja ikäryhmissä. Materiaalit, joita KAVIn mediakasvatusyksikkö on viime ja tänä vuonna julkaissut vapaasti verkkoon, paikkaavat osaltaan näitä maamme ruotsinkielisten lasten ja nuorten koulutusväylissä todettuja kapeikkoja.     

Gun Oker-Blomin laatima ”Den svenskspråkiga utbildningen i Finland: särdrag, utmaningar, utvecklingsbehov och förslag till åtgärder” -raportti (Ruotsinkielinen koulutus Suomessa: ominaisuuksia, haasteita, kehittämistarpeita ja toimenpide-ehdotuksia) on ainutlaatuisen laaja katsaus ruotsinkielisen koulutuksen nykytilaan, erityispiirteisiin ja kehitystarpeisiin. Myös ruotsinkielinen opettajankoulutus on huomioitu. Vaikka ruotsinkielinen koulutus voi raportin mukaan maassamme yleisesti ottaen hyvin, on hyödyllistä tarkastella koulutusväylien eheyttä ruotsinkielisen lapsen ja nuoren kannalta: kaventaako ruotsinkielisyys lapsen mahdollisuuksia, aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluun?    

Mediakasvatuksen kannalta kiinnostavia huomioita raportissa ovat oppimateriaaleissa todetut puutteet, jotka koskevat tiettyjä ikäryhmiä ja aihepiirejä. Esimerkiksi sellaista ruotsinkielistä materiaalia, joka seuraa Suomen varhaiskasvatussuunnitelman perusteita, on erittäin vähän saatavilla. Yläkoulun puolella terveystiedon käyttöön taas tarvitaan materiaalia, jonka avulla käsitellä esim. seksuaalisuutta sekä sosiaalista mediaa monista eri näkökulmista.  

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman puitteissa KAVIn mediakasvatusyksikkö on julkaissut Polkuja medialukutaitoon -opassarjan sekä Polkuja ohjelmointiosaamisen -opassarjan suomeksi ja ruotsiksi. Oppaat on laadittu ikäryhmittäin siten, että varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen on kummastakin aiheesta oma opas. Nämä Stigar till medieläskunnighet ja Stigar till programmeringskunnande -oppaat pohjaavat varhaiskasvatussuunnitelmien perusteisiin. Ne ovatkin olleet suosittuja ruotsinkielisissä Uudet lukutaidot -hankekunnissa lukuvuoden 2021–22 aikana, ja ottaen huomioon todetun ruotsinkielisen opetusmateriaalin puutteen, niiden suosion voi olettaa jatkavan kasvuaan.  

Juuri valmistunut Polkuja uusiin mediailmiöihin -tieto- ja tehtävämateriaalisarja sisältää tietotekstit ja tehtävät opettajan ja oppilaiden käyttöön suomeksi ja ruotsiksi. Sarja kattaa sellaisia ajankohtaisia ilmiöitä kuten NFT:t ja kryptovaluutta, algoritmit ja botit, digitaalinen hyvinvointi sekä kertomuksellisuus somessa.  

Lisäksi loppuvuodesta 2021 julkaistiin seksuaalisuutta netissä käsittelevä opas kaikkien nuorten kanssa tekemisissä olevien kasvattajien käyttöön, suomeksi ja ruotsiksi. Läskunnighet av mediesex för unga – guide för sexpositiv mediefostrann –opas neuvoo, miten nuorten kanssa voi käsitellä esimerkiksi seksuaalissävytteistä viestintää ja pornoa. 

Lisätietoja KAVIn mediakasvatusmateriaaleista: projektipäällikkö Ella Airola, ella.airola@kavi.fi 

Lisätietoja KAVIn tuottamista materiaaleista Uudet lukutaidot –ohjelmassa: projektiasiantuntija Sari Murtonen, sari.murtonen@kavi.fi 

Tekstin laati: projektisuunnittelija Leena Pylkkö