Suomessa medialukutaitotyötä edistetään ja suunnataan kansallisilla linjauksilla. Mediakasvatuspolitiikan visiona on, että Suomessa jokaisen ihmisen mahdollisuudet kehittää medialukutaitoaan paranevat. Linjaukset on tehty laajassa yhteistyössä useiden alojen ja ammattilaisten kanssa, ja KAVI vastaa mediakasvatuslinjausten toimeenpanon koordinoinnista.

Miksi linjauksia tarvitaan?

Suomalainen mediakasvatus on 2010-luvun aikana laajentunut voimakkaasti: medialukutaidon edistämisen tarve on tunnustettu yhä useammalla alalla ja erityisesti aikuisten mediakasvatukseen on saatu paljon uusia avauksia. Laaja toimijajoukko toteuttaa, kehittää ja tukee mediakasvatusta joko pääasiallisena tehtävänään tai osana muita tehtäviään.

Medialukutaito Suomessa -linjaukset pyrkivät selkeyttämään mediakasvatuksen toimijakenttää ja kuvaamaan suomalaisen mediakasvatuksen vahvuuksia, arvoja ja periaatteita. Lisäksi nostetaan esiin kehittämiskohteita sekä niihin vaikuttavia yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja teknologisia kehitystrendejä. Linjaukset julkaistiin vuonna 2019 opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) toimesta ja ne päivittävät ja laajentavat aiempia, vuonna 2013 julkaistuja medialukutaidon kulttuuripoliittisia suuntaviivoja.

Kansalliset mediakasvatuslinjaukset

Lataa Medialukutaito Suomessa – Kansalliset mediakasvatuslinjaukset -julkaisu PDF muodossa. Saatavilla myös ruotsiksi (lataa) ja englanniksi (lataa).

Lataa PDF

Visio

Suomessa kaikkien ihmisten mahdollisuudet kehittää medialukutaitoaan ovat parantuneet. Merkityksellistä, hyvää elämää edistävät laaja-alaiset medialukutaidot ovat kaikille kuuluvia kansalaistaitoja. Medialukutaitoja edistetään ja tuetaan laadukkaan, systemaattisen ja kattavan mediakasvatuksen avulla. Mediakasvatus on Suomessa ajankohtaista, yhdenvertaista, tarkoituksenmukaista ja ammatillisesti korkeatasoista. Pitkä­jänteinen ja suunnitelmallinen resursointi tukee osaamisen ja tiedon kertymistä, toiminnan kehittämistä ja mediakasvatuksen aseman vakiintumista. Käytännön mediakasvatustoiminta on tavoitteellista, eettistä ja kestävää. Monipuolista mediakasvatusta suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään monen eri tahon toimesta ja laaja-alaisessa yhteistyössä.

Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset

Suomessa toteutetaan sisällöllisesti, näkökulmiltaan, kohderyhmiltään sekä maantieteellisesti kattavaa mediakasvatusta.

Laaja-alainen ja merkityksellinen medialukutaito kuuluu kaikille. Tavoitteena on, että Suomessa tehdään eri kohderyhmät, aiheet ja näkökulmat huomioivaa sekä maantieteellisesti kattavaa mediakasvatusta monipuolisesti eri tekijöiden toimesta. Omiin vahvuuksiinsa luottavat mediakasvattajat tekevät tavoitteellista yhteistyötä. Mediakasvatuksen suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa tiedostetaan kohderyhmien moninaisuus sekä paikallinen erityisyys.

Tavoitteen toteutumista tukevat seuraavat toimenpiteet:

Mediakasvatuksessa huomioidaan laajasti eri aihepiirit

Mediakasvatuksessa huomioidaan kattavasti eri mediat, niiden käyttö ja merkitys ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa. Luodaan tilaa keskustelulle mediakasvatuksen sisällöistä sekä tehdään yhteistyötä muiden toimialojen asiantuntijoiden ja kansalaisten kanssa merkityksellisten sisältöjen ja eri lähestymistapojen tunnistamisessa.

Mediakasvatusta suunnataan erilaisille ryhmille

Medialukutaidot nähdään kansalaistaitoina. Parannetaan kaikkien ihmisten mahdollisuuksia monipuoliseen median käyttöön ja medialukutaitojen kehittämiseen. Kun uusia toimenpiteitä suunnitellaan ja aiempia jatkokehitetään, huomioidaan kohderyhmien moninaisuus ja se, että yksittäinen ihminen voi kuulua useisiin eri kohderyhmiin samanaikaisesti.

Verkostotyötä kehitetään

Perustetaan, ylläpidetään ja kehitetään verkostoja mediakasvatustyön tueksi. Tehdään tarkoituksenmukaista yhteistyötä myös muiden toimialojen verkostoissa.

Hyödynnetään digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia

Mediakasvatuksen toteuttamisessa, kehittämisessä ja verkostoitumisessa hyödynnetään digitaalisen median tuomia mahdollisuuksia, kuten verkkokoulutuksia, etäyhteyksiä, avoimia arkistoja ja kokoelmia.

Kehitetään paikallista ja alueellista mediakasvatustyötä

Mediakasvatusta toteutetaan myös paikalliset erityisyydet huomioon ottaen. Hyödynnetään systemaattisesti paikallisia kumppanuuksia, vahvuusalueita ja rahoituslähteitä. Tutustutaan oman alueen mediakasvatustyöhön ja ohjataan tarvittaessa ihmisiä muiden toimijoiden mediakasvatuspalveluiden pariin.

Mediakasvatuksen viestintää kehitetään

Kehitetään viestintää ja tiedonkulkua mediakasvatuksen alalla. Eri yhteisöjen ja kohderyhmien tietoisuutta mediakasvatuksesta, sen merkityksestä ja siihen liittyvistä palveluista edistetään.

Mediakasvatustyössä hyödynnetään toimijoiden vahvuuksia

Tiedostetaan, että mediakasvatusta toteutetaan eri organisaatioissa sekä päätyönä että osana muuta toimintaa. Lisäksi monissa organisaatioissa tehdään mediakasvatukseen liittyvää tai sitä tukevaa työtä. Eri toimijat arvioivat ja tekevät näkyväksi omia vahvuusalueitaan ja kehittävät mediakasvatustoimintaa niiden pohjalta.

Mediakasvatustoiminnan tuloksia jaetaan avoimesti

Mediakasvatuksessa suositaan avoimia Creative Commons -lisensoituja aineistoja sekä julkaistaan omia mediakasvatusmateriaaleja avoimin lisenssein. Erityisesti julkisella rahoituksella toteutetussa mediakasvatuksessa kiinnitetään huomiota lopputuloksen laajaan käytettävyyteen ja esteettömyyteen. Materiaalien löydettävyyttä ja niistä viestimistä kehitetään.

Suomessa toteutetaan laadukasta, merkityksellistä ja yhdenvertaista mediakasvatusta. Mediakasvatuksen laatua arvioidaan ja kehitetään tutkimusperustaisesti.

Medialukutaitoja kehitetään parhaiten laadukkaan mediakasvatuksen avulla. Mediakasvatus on Suomessa ajankohtaista, tavoitteellista ja tarkoituksenmukaista. Mediakasvatustoiminta on eettistä, esteetöntä, kestävää ja vaikuttavaa. Mediakasvatuksen laatua kehitetään itsearvioiden ja yhteistyössä myös yli toimialarajojen. Laadun kehittämistä tarkastellaan laaja-alaisesti eri näkökulmista. Laadukas mediakasvatus pyrkii edistämään ihmisoikeuksia, tasa- arvoa ja yhdenvertaisuutta, sekä luomaan edellytyksiä kestävälle kehitykselle.

Tavoitteen toteutumista tukevat seuraavat toimenpiteet:

Mediakasvatus on tutkimusperustaista

Mediakasvatustoimintaakehitetään, suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan tutkimusperustaisesti. Kotimaista ja kansainvälistä mediakasvatuksen tutkimustietoa levitetään ja tuodaan saataville julkaisujen tuottamisen, tutkimuksen popularisoinnin ja tiedottamisen sekä koulutusten ja muiden tilaisuuksien avulla.

Mediakasvatusosaamista kehitetään

Pyritään tunnistamaan keskeisiä mediakasvatuksen osaamistarpeita eri alojen ammattilaisten työssä. Osaamista kehitetään systemaattisella ja tarpeisiin vastaavalla perus- ja täydennyskoulutuksella sekä monipuolisilla osaamisen kehittämisen tavoilla. Täydennyskoulutuksissa pyritään suosimaan erityisesti pitkäkestoista, työn arkeen kytkeytyvää kehittämistä. Uusia ja innovatiivisia koulutusmahdollisuuksia, esimerkiksi vertaiskoulutusta, kehitetään vastaamaan erilaisiin osaamistarpeisiin.

Mediakasvatuksen arviointia kehitetään

Kehitetään mediakasvatustoiminnan arviointikäytäntöjä ja kehitetään toimintaa arvioinnin perusteella. Edistetään oman ammatillisen toiminnan itsearviointia.

Mediakasvatusta tehdään yhdessä ja kasvatettavia arvostaen

Mediakasvatusta suunniteltaessa, kehitettäessä, tutkittaessa ja toteutettaessa kohderyhmiin kuuluvat ihmiset voivat mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa toimintaan, sen tavoitteisiin, sisältöön ja käytännön toteutukseen. Kasvatuksen kohderyhmiä arvostetaan.

Mediakasvatuksessa tehdään kansainvälistä yhteistyötä

Kehitetään mediakasvatuksen laatua kansainvälisessä yhteistyössä. Seurataan alan kansainvälistä kehitystä ja tutkimusta sekä tehdään tarkoituksenmukaista yhteistyötä pohjoismaisella, eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Suomalaista mediakasvatusta tehdään näkyväksi maailmalla verkostoitumisen, yhteistyön ja tiedottamisen avulla.

Mediakasvatuksen tavoitteellisuutta ja toimintatapoja kehitetään

Laadukas mediakasvatus on tavoitteellista työtä. Mediakasvatustyön tavoitteenasettelua, sisältöjä ja toimintatapoja kehitetään. Tietoa toimintamalleista ja toimintatavoista jaetaan mediakasvatusyhteisön kesken esimerkiksi verkostoissa, koulutuksissa ja tiedottamalla. Onnistumisten lisäksi myös epäonnistumiset nähdään arvokkaina oppimiskokemuksina, joista yhteisö voi oppia.

Mediakasvatuksen arvopohja näkyy toiminnassa

Mediakasvatustyön yhteinen arvopohja rakentuu erityisesti kansainvälisille ihmisoikeussopimuksille, mutta sitä toteutetaan lisäksi toimiala- ja myös organisaatiokohtaiset arvot huomioiden. Mediakasvatuksen arvolähtökohdista keskustellaan avoimesti ja arvojen merkitys toiminnalle tiedostetaan.

Mediakasvatus on ajankohtaista ja relevanttia

Mediakasvatustyössä ennakoidaan ja seurataan maailman, yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksia ja kehitystrendejä, ja otetaan ne toiminnassa huomioon.

Suomessa toteutetaan systemaattista ja pitkäjänteistä mediakasvatusta.

Mediakasvatuksen systemaattisuutta kehitetään toiminnan suunnitelmallisuudella, johtamisella sekä resurssien tarkoituksenmukaisella kohdentamisella. Pitkäjänteinen ja linjakas mediakasvatus mahdollistaa osaamisen kertymisen, toiminnan kehittämisen ja sen aseman vakiintumisen. Suunnitelmallisuus auttaa huomioimaan monipuolisesti mediakasvatuksen aihealueita, esteettömyyttä sekä tavoittamaan mediakasvatuksen kohderyhmiä kattavasti.

Tavoitteen toteutumista tukevat seuraavat toimenpiteet:

Mediakasvatuksen tietopohjaa vahvistetaan

Mediakasvatuksen tietopohjaa vahvistetaan akateemisella tutkimuksella sekä muiden toimijoiden tuottamilla selvityksillä. Tiedon tarpeista käydään keskustelua tutkijoiden, rahoittajien, kehittäjien ja käytännön toimijoiden kesken.

Mediakasvatuksen rahoituspohjaa vahvistetaan ja monipuolistetaan

Kehitetään mediakasvatuksen rahoitusta yhdenvertaista, laadukasta, kattavaa ja pitkäjänteistä työtä tukevaksi. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiä, valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia rahoituslähteitä sekä kartoitetaan mediakasvatuksellisten toimien rahoitusmahdollisuuksia monialaisesti. Pitkäjänteinen mediakasvatus pyritään varmistamaan riittävällä resursoinnilla organisaatioissa.

Mediakasvatuksen suunnitelmallisuutta kehitetään

Pilotoidaan, kehitetään ja tuetaan mediakasvatussuunnitelmien tekemistä valtakunnallisesti, alueellisesti, paikallisesti sekä organisaatiotasolla. Mediakasvatussuunnitelmat voivat olla toimialakohtaisia tai toimialarajat ylittäviä. Edistetään mediakasvatuksen roolia jo olemassa olevissa suunnitelmissa ja uusia valmisteltaessa.

Mediakasvatuksen johtamista kehitetään

Kehitetään mediakasvatuksen johtamista toiminnan eri tasoilla. Tuotetaan tietoa kehittämisen tueksi.

Mediakasvatuksessa otetaan huomioon olemassa olevat rakenteet

Mediakasvatusta on toteutettu pitkään ja kenttä on monipuolinen. Mediakasvatustoimintaa suunniteltaessa ja rahoitettaessa otetaan huomioon olemassa olevat rakenteet, resurssit, toimijat ja verkostot, ja luodaan tarvittaessa uusia. Uusia mediakasvatuksellisia toimia pyritään alusta asti kehittämään osana jo olemassa olevia rakenteita toiminnan pysyvyyden turvaamiseksi.

Mediakasvatustyötä mallinnetaan

Kuvaillaan mediakasvatustyötä, sen kehittämistä ja arviointia jaettaviksi toimintamalleiksi. Hyödynnetään ja kehitetään edelleen olemassa olevia mediakasvatuksen malleja kontekstien ja kohderyhmien erityisyys huomioiden.

Linjaukset haltuun nopeasti

Katso mikrovideosarja, jossa KAVIn asiantuntijat esittelevät mediakasvatuslinjausten sisältöä, valmistelua ja toimeenpanoa.