22.12.2021

Mitä tulisi ottaa huomioon ikäihmisten medialukutaitoa ohjatessa ja opettaessa?

Kuva: Georg Arthur Pflueger / Unsplash

Väitöstutkimuksessaan KM Susanna Rivinen esittelee keskeiset periaatteet, jotka tulisi huomioida ikäihmisten mediakasvatusta suunnitellessa ja toteuttaessa.

Susanna Rivinen väitteli 17.12.2021 ensimmäisenä Suomessa ikäihmisten mediakasvatuksesta. Yleisesti ikäihmisten medialukutaitoon kiinnitetään vähemmän huomiota kuin muiden ikäryhmien medialukutaitoon. Aihe on kuitenkin viime vuosina noussut yhä enemmän esille väestön ikääntyessä, mutta myös korona pandemian tuomien muutosten myötä. Kiinnostuksen kasvu näkyy muun muassa tuoreimmissa Kansallisissa mediakasvatuslinjauksissa (OKM, 2019).

”[Kansallisiin mediakasvatuslinjauksiin] on ensimmäistä kertaa sisällytetty ikäihmiset mukaan, mutta ei välttämättä vielä siinä laajuudessa kuin tarve vaatisi. Selkeämmälle sisällölle löytyy vielä tarvetta, esim. näkökulmista miten, missä ja kenen toimesta medialukutaitoa tulisi ohjata ja opettaa”, Rivinen täsmentää väitöslektiossaan.

Vastauksia näihin kysymyksiin Rivinen etsi väitöstutkimuksessaan medialukutaidon geragogiikan käsitteen kautta. Geragogiikalla tarkoitetaan ikäihmisille suunnattua pedagogiikkaa. Tutkimuksessaan hän näkee ikäihmiset moninaisena ryhmänä ihmisiä, ja korostaa heidän tarvettaan yksilöllisesti suunniteltuun mediakasvatukseen. Tämän lisäksi Rivinen esittelee seitsemän muuta keskeistä periaatetta, jotka tulisi huomioida suunnitellessa ja toteuttaessa mediakasvatusta ikäihmisille.

Ikäihmisten medialukutaitoa tulisi lähestyä seuraavien medialukutaidon geragogiikan suunnitteluperiaatteiden kautta:

1) Ikäihmisten omista tarpeista
2) Kokonaisvaltaisesti eli kaikki medialukutaidon osa-alueet huomioiden
3) Hyödyntäen erilaisia pedagogisia lähestymistapoja, kuten vertaisoppimista ja sukupolvien välistä oppimista
4) Hyödyntäen ohjaajia, joilla on pehmeitä ja sosiaalisia taitoja
5) Ikäihmisten kognitiivisia taitoja tukien, esim. toistojen ja rauhallisen etenemisen avulla
6) Ikäihmisten voimaantumista tukien, jota voidaan lisätä minäpystyvyyden kautta
7) Tarjoten systemaattista ja jatkuvaa tukea
8) Lisäten laajempaa ja monipuolisempaa yhteistyötä

Suunnitteluperiaatteet syntyivät kolmen osatutkimuksen pohjalta, joissa tarkasteltiin kansallisesti ikäihmisten, heidän kanssaan toimivien asiantuntijoiden ja opettajaopiskelijoiden näkemyksiä ikäihmisten medialukutaidon ohjauksesta ja opetuksesta sekä perehdyttiin aiempiin kansainvälisiin empiirisiin tutkimuksiin. Suunnitteluperiaatteiden lisäksi väitöstutkimuksen myötä kehitettiin Lapin yliopiston opettajankoulutuksen käytänteitä ja sisältöjä ikäihmisten medialukutaidon teeman näkökulmasta.

Rivinen jatkaa työtään aikuisten ja ikäihmisten medialukutaidon edistämisesti Lapin yliopistossa Osaavia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaajia Lappiin (OdigO) -hankkeen projektipäällikkönä.

Väitöskirja: Developing Media Literacy Geragogy for Older People through Design-based Research https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/64891
Tallenne väitöksestä: https://connect.eoppimispalvelut.fi/pl1y6oictl22/