17.12.2021

Pandemia saattaa näkyä jonkin verran nuorten netinkäytön haasteissa

Kuva: dragana991

Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan yläkouluikäisten sekä toisen asteen oppilaiden vapaa-ajan netinkäyttöön liittyvät haasteet ovat lisääntyneet hieman vuodesta 2019. Pelaaminen ja oman median julkaisu säilyivät aiemmissa luvuissa. Kyselyn tekohetkellä maalis-toukokuussa 2021 osa oppilaitoksista oli etäopetuksessa ja muun muassa kokoontumisia ja harrastetoimintaa rajoitettiin.

Joka toinen vuosi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttama kouluterveyskysely kysyy lapsilta ja nuorilta myös vapaa-ajasta, esimerkiksi pelaamisesta ja netinkäytöstä. Mediankäytön osalta kysely on aika suppea ja hyvinvointinäkökulmasta tehty, mutta vastaajamäärät ovat ainutlaatuiset: 8.- ja 9. luokkalaisia vastaajia oli yli 91 000, lukion 1. ja 2. vuosiluokan opiskelijoita reilut 47 000 ja ammatillisen oppilaitoksen oppilaita lähes 22 000 1. ja 2. vuosiluokilta.

Mediankäyttöön liittyvät kysymykset ovat osa kouluterveyskyselyn Nuorten arki -raporttia, josta selviää tilastoja myös liikkumisesta, nukkumisesta ja syömisestä.

Päivittäin pelaa joka toinen poika, mediasisältöjen julkaisu maltillista

Kouluterveyskyselyssä jaotellaan vastaajat binäärisesti kahteen sukupuoleen. Lasten ja nuorten kohdalla sukupuolittuneelle jaottelulle voi olla hyviä perusteluja heidän hyvinvointinsa seuraamisessa. Mediankäytön kohdalla selkeimmät erot kahden kysytyn sukupuolen kohdalla näkyvät pelaamisessa.

Lähde: THL

Yläkoulussa ja lukiossa noin puolet vastanneista pojista ilmoitti pelaavansa tietokoneella tai mobiililaitteella päivittäin. Yläkoululaisista ja ammatillisessa oppilaitoksissa opiskelevista tytöistä noin joka neljäs pelasi päivittäin. Eroja vuoteen 2019 ei ollut merkittävästi eri vastaajaryhmässä.

Lähde: THL

Bloggaamista, vloggaamista ja tubettamista eli julkista mediasisältöä tuottivat hieman enemmän yläkoulun ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat. Määrät ovat aika maltillisia, mutta lukumäärissä kuitenkin merkittäviä, sillä esimerkiksi yläkoululaisista pojista julkisia mediasisältöä ilmoittaa jakavansa useampi tuhat.

Netinkäytön vaikutukset uneen ja syömiseen lievässä nousussa

Keskimäärin joka kolmas vastanneista tytöistä oli yrittänyt vähentää netinkäyttöä siinä onnistumatta. Luku on suurempi yläkoululaisilla ja lukiolaisilla, ja lukiossa olevilla tytöillä myös jonkin verran noussut vuoteen 2019 verrattuna.

Lähde: THL

Netinkäytön vaikutus syömiseen ja nukkumiseen oli myös kohonnut jonkin verran kaikkien vastaajien keskuudessa. Kyselyssä kysyttiin myös, kuinka usein vastaajat ovat tunteneet hermostuneisuutta siitä, että eivät ole päässeet nettiin.

Lähde: THL
Lähde: THL

Koko raporttiin voit tutustua täällä. Kuvat ovat raportin kuvitusta.

Kirjoittaja: Julia Alajärvi, erityisasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti