I Finland arbetar vi för att främja medieläskunnighet enligt nationella riktlinjer. Visionen i dessa riktlinjer är att möjligheterna att utveckla den egna mediekunskapen förbättras för varje människa.

Varför behövs det riktlinjer?

Under 2010-talet har finländsk mediefostran utvidgats avsevärt: behovet av att främja mediekunskap har identifierats på allt fler områden och i synnerhet ifråga om mediefostran av vuxna har ett stort antal nya initiativ tagits. En bred grupp av aktörer genomför, utvecklar och stöder mediefostran antingen som huvudsaklig uppgift eller inom ramen för andra uppgifter.

Riktlinjerna Mediekunskap i Finland har som mål att tydliggöra aktörsfältet inom mediefostran och att beskriva styrkorna, värderingarna och principerna i finländsk mediefostran. Därtill lyfts utvecklingsobjekt och anknutna samhälleliga, kulturella och teknologiska utvecklingstrender fram.

Nationella riktlinjer för mediefostran

Ladda ned publikationen Mediekunskap i Finland: Nationella riktlinjer för mediefostran i PDF-format. Publikationen finns även på finska (ladda ned) och engelska (ladda ned).

Visionen

I Finland förbättras alla människors möjligheter att utveckla den egna mediekunskapen. Mångsidig mediekunskap som främjar ett meningsfullt, bra liv är en medborgarfärdighet för var och en. Mediekunskap främjas och stöds med högklassig, systematisk och täckande mediefostran. Mediefostran i Finland är aktuell, jämlik, ändamålsenlig och professionellt högklassig. En långsiktig och planmässig allokering av resurserna bidrar till att ackumulera kunnande och kunskap, utveckla mediefostran och ge den en etablerad roll. Den praktiska verksamheten är målorienterad, etisk och hållbar. Mediefostran är en mångsidig verksamhet som planeras, genomförs och utvecklas av många aktörer och inom ramen för ett brett samarbete.

Mål och åtgärdsförslag

I Finland genomförs en mediefostran som är täckande vad gäller innehåll, synvinklar, målgrupper och geografi.

En mångsidig och betydelsefull mediekunskap tillhör var och en. Målet är att olika aktörer i Finland mångsidigt erbjuder en mediefostran som är geografiskt täckande, nåbar och tillgänglig och som beaktar olika målgrupper, teman och synvinklar. Mediefostrare som litar på sina styrkor har förmågan att hitta samarbetspartners och att samarbeta på ett målinriktat sätt. I planeringen, utvecklingen och genomförandet av mediefostran är man medveten om målgruppernas mångfald och de lokala särdragen.

Följande åtgärder stöder att målet uppnäs:

I mediefostran beaktas olika ämnesområden ur ett brett perspektiv

Mediefostran beaktar täckande olika medier, användningen och produktionen av dem, deras betydelse i människors liv, i olika kulturer och i samhället samt de egna och andras rättigheter i mediekulturen. Det ges plats för en debatt om vad mediefostran ska innehålla och för att samarbeta med sakkunniga på andra områden samt med medborgarna om identifieringen av betydelsefullt innehåll och olika infallsvinklar.

Mediefostran riktas till olika grupper

Mediekunskap ses som medborgarfärdigheter. Alla människors möjligheter att använda medier mångsidigt och att utveckla mediekunskapen förbättras. När nya åtgärder planeras och existerande åtgärder vidareutvecklas, beaktas mångfalden i målgrupperna och det faktum att en enskild person kan höra till flera olika målgrupper på samma gång.

Nätverksarbetet utvecklas

Nätverk inrättas, administreras och utvecklas till stöd för arbetet inom mediefostran. Ett ändamålsenligt samarbete görs också med nätverk inom andra områden.

De möjligheter som digitaliseringen för med sig utnyttjas

I genomförandet, utvecklingen och nätverksbildningen rörande mediefostran utnyttjas de möjligheter som digitala medier för med sig, såsom webbutbildningar, fjärranslutningar, öppna arkiv och samlingar.

Det lokala och regionala arbetet inom mediefostran utvecklas

Mediefostran genomförs också med hänsyn till lokala särdrag. Lokala partnerskap, styrkor och finansieringskällor utnyttjas systematiskt. Man bekantar sig med arbetet inom mediefostran i det egna området och vid behov hänvisas människor till andra aktörers tjänster inom mediefostran.

Kommunikationen om mediefostran utvecklas

Kommunikationen och informationsflödet utvecklas inom området för mediefostran. Olika gemenskapers och målgruppers medvetenhet om mediefostran, dess betydelse och de anknutna tjänsterna främjas.

I arbetet inom mediefostran utnyttjas aktörernas styrkor

Man är medveten om att mediefostran både genomförs som det centrala arbetet inom olika organisationer och inom ramen för den övriga verksamheten. Därtill utför många organisationer arbete som anknyter till eller stöder mediefostran. Olika ktörer utvärderar och synliggör sina egna starka områden och utvecklar verksamheten inom mediefostran utifrån dessa.

Resultaten av arbetet inom mediefostran delas på ett transparent sätt

I mediefostran favoriseras öppna Creative Commons-licensierade material, och eget material inom mediefostran publiceras med öppna licenser. I synnerhet i den mediefostran som genomförs med offentlig finansiering riktas uppmärksamhet mot en omfattande användarvänlighet och tillgänglighet när det gäller slutresultatet. Materialsökbarheten och informationen om material utvecklas.

I Finlands genomförs en högklassig, betydelsefull och jämlik mediefostran. Kvaliteten på mediefostran bedöms och utvecklas på forskningsbaserat sätt.

Mediekunskapen utvecklas bäst med högklassig mediefostran. I Finland är mediefostran aktuell, målorienterad och ändamålsenlig. Verksamheten inom mediefostran är etisk, tillgänglig, hållbar och verkningsfull. Kvaliteten på mediefostran utvecklas genom självvärdering och i ett samarbete över områdesgränserna. kvalitetsutvecklingen granskas brett t ur olika synvinklar. Målet med en högklassig mediefostran är att främja mänskliga rättigheter, jämlikhet och likabehandling samt att skapa förutsättningar för hållbar utveckling.

Följande åtgärder stöder att målet uppnäs:

Mediefostran baserar sig på forskning

Verksamheten inom mediefostran utvecklas, planeras och genomförs i mån av möjlighet på forskningsbaserat sätt. Finländsk och internationell forskningsbaserad kunskap om mediefostran sprids och görs tillgänglig genom att producera publikationer, popularisera forskningen och tillhandahålla utbildningar och andra evenemang.

Kompetensen inom mediefostran utvecklas

Målet är att identifiera centrala kompetensbehov i mediefostran i det arbete som utförs av yrkespersoner från olika områden. Kompetensen utvecklas med systematisk grundläggande utbildning och fortbildning som tillfredsställer behoven och med mångsidiga kompetensutvecklande metoder. I fortbildningen försöker man i synnerhet gynna långvarig utveckling som är kopplad till arbetsvardagen. Nya och innovativa utbildningsmöjligheter, till exempel kollegial utbildning, utvecklas för att svara mot olika kompetensbehov.

Bedömningen av mediefostran utvecklas

Bedömningspraxis för verksamheten inom mediefostran utvecklas och verksamheten utvecklas utifrån bedömningen. Självvärdering av den egna professionella verksamheten främjas.

Mediefostran görs tillsammans och så att man visar uppskattning för dem som fostras

I planeringen, utvecklingen, undersökningen och genomförandet av mediefostran kan de människor som hör till målgrupperna i mån av möjlighet påverka verksamheten, dess mål, innehållet och det praktiska genomförandet. Målgrupperna för fostran visas uppskattning.

Mediefostran i internationellt samarbete

Kvaliteten på mediefostran utvecklas i ett internationellt samarbete. Den internationella utvecklingen och forskningen inom området följs och ändamålsenligt samarbete görs på nordisk, europeisk och global nivå. Finländsk mediefostran görs synlig i världen genom nätverksbildning, samarbete och information.

Målorientering och förfaringssätt utvecklas inom mediefostran

En högklassig mediefostran är ett målorienterat arbete. Måluppsättningen, innehållen och förfaringssätten i arbetet inom mediefostran utvecklas. Information om verksamhetsmodellerna och förfaringssätten delas bland dem som arbetar inom mediefostran, till exempel i nätverk, utbildningar och med information. Utöver framgångar ses också misslyckanden som värdefulla erfarenheter, som respektive gemenskap kan lära sig av.

Värdegrunden syns i verksamheten med mediefostran

Den gemensamma värdegrunden för arbetet inom mediefostran grundar sig i synnerhet på internationella människorättskonventioner, men i arbetet beaktas också bransch- och organisationsspecifika värden. En öppen debatt förs om värdegrunderna och man är medveten om värdenas betydelse för verksamheten.

Mediefostran är aktuell och relevant

I arbetet inom mediefostran förutses och följs förändringar och utvecklingstrender i världen, samhället och kulturen och dessa beaktas i verksamheten.

I Finland genomförs en systematisk och långsiktig mediefostran.

Systematiken i mediefostran utvecklas med planmässig verksamhet, ledning och med ändamålsenlig allokering av resurserna. En långsiktig och metodisk mediefostran möjliggör att kompetens inhämtas, verksamheten utvecklas och att dess ställning etableras. Planmässighet bidrar till att på mångsidigt sätt beakta mediefostran, ämnesområden som berör den och tillgänglighet till den samt att nå målgrupperna för mediefostran på ett täckande sätt.

Följande åtgärder stöder att målet uppnäs:

Kunskapsbasen för mediefostran stärks

Kunskapsbasen för mediefostran stärks genom akademiska undersökningar och utredningar som producerats av andra aktörer. Forskare, finansiärer, utvecklare och de aktörer som står för det praktiska genomförandet diskuterar kunskapsbehoven med varandra.

Finansieringsbasen för mediefostran stärks och görs mångsidigare

Finansieringen av mediefostran utvecklas så att den stöder ett jämlikt, högklassigt, täckande och långsiktigt arbete. I mån av möjlighet utnyttjas internationella, riksomfattande, regionala och lokala finansieringskällor och därtill kartläggs branschövergripande finansieringsmöjligheter för åtgärder inom ramen för mediefostran. Man eftersträvar att säkerställa en långsiktig mediefostran genom att se till att organisationerna på området har tillräckliga resurser.

Planmässigheten i mediefostran utvecklas

Uppgörandet av planer för mediefostran är föremål för pilotprojekt, utveckling och stöd på riksomfattande, regional, lokal och organisatorisk nivå. Planerna kan vara områdesspecifika eller överskrida områdesgränserna. Mediefostrans roll i redan existerande planer och i beredningen av nya planer stärks.

Ledningen av mediefostran utvecklas

Ledningen av mediefostran utvecklas på olika verksamhetsnivåer. Det tas fram faktakunskap till stöd för utvecklingen.

I mediefostran beaktas alla befintliga strukturer

Mediefostran har genomförts under en lång tid, och fältet är mångsidigt. I planeringen och finansieringen av verksamhet inom mediefostran beaktas befintliga strukturer, resurser, aktörer och nätverk, och vid behov inrättas nya. Målet är att från första början utveckla nya åtgärder gällande mediefostran inom ramen för redan existerande strukturer för att trygga verksamhetens varaktighet.

Det utarbetas modeller för arbetet inom mediefostran

Arbetet inom mediefostran, utvecklingen och utvärderingen av det beskrivs i verksamhetsmodeller som kan delas ut. Existerande modeller för mediefostran utnyttjas och vidareutvecklas med beaktande av kontextbundna och målgruppsspecifika aspekter.

Få en snabb överblick över riktlinjerna

Se serien av korta videor där sakkunniga på KAVI presenterar innehållet, förberedelserna och implementeringen av riktlinjerna för mediefostran. Videorna har undertexter på svenska.