KAVI har i uppgift att allmänt främja mediefostran samt att fungera som koordinator för verkställandet av riktlinjerna för mediefostran. Vi erbjuder stöd för mediefostransfältet och ger råd i frågor beträffande mediekunskap.

Råd

Man kan kontakta KAVI med frågor som relaterar till mediekunskap. Vi har skapat en mall för att utarbeta egna planer för mediefostran (på finska, på engelska här) och vi hjälper också med detta arbete.

Nätverkande

På det årliga Mediakasvatusfoorumi -seminariet och under kampanjer kan alla intresserade nätverka och utveckla mediefostran. Du kan hitta mer information om nätverk för mediefostran på sidan för Främjande av mediefostran.

Material och fortbildning

Vi producerar information och publicerar avgiftsfritt material för mediefostran. Vi delar också information om material som andra producerat. Du kan hitta publikationer på KAVIs webbplats och i Mediekunskapsskolan. Vi ordnar utbildningar i mediefostran för experter inom olika områden i synnerhet på regional och kommunal nivå.

Samarbetsmöjligheter

Vi tar gärna emot utvecklings- och samarbetsförslag beträffande mediefostran och främjandet av medieläskunnighet. Ta kontakt med KAVIs sakkunniga i mediefostran!

Terminologi

Mediekunskap

Mediekunskap eller medieläskunnighet utgör läs- och skrivkunnighet som utvidgats från traditionell text till flera olika slags medietexter. Medietexterna och -innehållen kan förutom traditionell skriftlig text också vara till exempel bilder, videor, ljud eller en kombination av dessa. I och med att medieredskapen utvecklats och det uppkommit olika slags sätt att publicera innehåll har gränsen mellan medieanvändare och medieproducent börjat försvinna. Förutom tolkning innehåller mediekunskap också färdigheter och kunskap i produktion.

Man kan också tänka att mediekunskap innehåller användningsfärdigheter, informationssökningsfärdigheter och kritik, kommunikations- och interaktionsfärdigheter samt färdigheter som relaterar till delaktighet, påverkan och livshantering. Som kompetens innehåller medieläskunnighet förutom olika slags mediefärdigheter också kunskap om olika mediefenomen. Båda perspektiven kompletterar och stöder varandra. Mediekunskap har också en stark kulturell dimension.

Mediefostran

Mediefostran är målinriktad interaktion som strävar efter att främja elevens mediekunskap. Mediefostran innebär att fostra, lära, styra, handleda, dela information, diskutera och göra tillsammans, allt detta inom mediekulturen och i relation till media. Med hjälp av mediefostran kan man eftersträva mer omfattande pedagogiska mål. Genom mediefostran kan man till exempel ge individer och grupper styrka och makt som aktiva aktörer i samhället, sin kultur och sina gemenskaper. Mediefostran har ingen åldersgräns, utan den kan genomföras med alla åldrar.

Det finns inget rätt svar på frågan vad man ska göra som mediefostran. Som i all fostran kan man uppnå goda resultat i mediefostran på många olika sätt. Verksamhetens utgångspunkt borde alltid vara att ställa upp mål: vilken slags mediekunskap man vill främja och vilka metoder som stöder i att uppnå målen.