17.04.2023

Erot nuorten kriittisen lukutaidon osaamisessa suuria – politiikkasuositukset kehottavat lisäämään opetusta kouluissa

Tutkimustulosten mukaan erot nuorten kriittisen lukutaidon osaamisessa ovat suuria. Tulosten perusteella laadittujen politiikkasuositusten mukaan kriittisen lukutaidon opetusta tulisi lisätä ja nostaa se kansallisen koulutuspolitiikan keskiöön.  

Uutinen, 17.4.2023

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman CRITICAL –hankkeen julkaisemat tutkimustulokset osoittavat, että nuorten kriittisen lukutaidon osaamisessa on paljon eroja ja puutteita. Kriittinen lukutaito tarkoittaa kykyä arvioida tekstien luotettavuutta sekä vertailla niiden sisältämää informaatiota sekä taitoa hakea tietoa eri medioista. 

Kriittinen lukutaito kehittyy peruskoulun aikana, mutta oppilaiden taidot vaihtelevat kaikilla luokka-asteilla, myös jatko-opinnoissa. Nuorilla, joilla kriittinen lukutaito jää peruskoulun päättyessä puutteelliseksi, on riski jäädä haavoittuvaiseen asemaan internetissä leviävän virheellisen tiedon suhteen. Suurin osa nuorista ei osaa tulkita harhaanjohtavia diagrammeja.  Haasteita ilmenee myös myöhemmissä opinnoissa: Lukiolaisista lähes 30 % kohtasi vaikeuksia nettitekstien luotettavuuden arvioinnissa, tutkijat toteavat.  

Critical -hankkeen politiikkasuositusten viesti on selvä: Lasten ja nuorten kriittisen lukutaidon edistäminen tulisi nostaa kansallisen koulutuspolitiikan päätavoitteiden joukkoon. Kriittinen lukutaito tulee sisällyttää vahvemmin eri oppiaineiden tavoiteisiin, suosituksissa linjataan. Lisäksi tutkijat esittävät kriittisen lukutaidon opetuksen lisäämistä sekä tavoitteiden kirkastamista kaikilla kouluasteilla.  Vaikka peruslukutaidot vahvistavat pohjaa kriittisen lukutaidon osaamiselle, eivät ne ole sen tae: Haasteisiin on vastattava varhaisessa vaiheessa, tutkijat painottavat.  

Virheellinen tieto leviää internetissä nopeasti. Kriittinen lukutaito on hyvinvoinnin ja demokraattisen yhteiskunnan päätöksenteon kulmakivi, jota jokainen nuori tarvitsee, tutkijat summaavat. 

Lähde:  Politiikkasuositus: Nuoret tarvitsevat enemmän tukea kriittiseen lukemiseen (aka.fi)

Kirjoittaja: Sofia Grönberg

Kuva: Emma Kantanen, alkuperäinen julkaisukohde ”Polkuja medialukutaitoon, opas vuosiluokille 7-9”