13.12.2019

Mediakasvatuksen linjaukset uudistuivat – mitä tästä seuraa?

Opetus- ja kulttuuriministeriön medialukutaitopolitiikka ja mediakasvatuksen kansallinen linjausasiakirja Medialukutaito Suomessa julkaistiin maanantaina 16.12.2019. Voit lukea linjausten valmistelusta tarkemmin Lauri Palsan artikkelista.

Medialukutaito Suomessa päivittää ja laajentaa aiempia, vuonna 2013 julkaistuja medialukutaidon kulttuuripoliittisia suuntaviivoja. Nyt ensimmäistä kertaa Suomessa on kansallinen linjaus, jonka mukaan mediakasvatusta tulee maassamme kohdentaa yhdenvertaisesti kaikille ihmisryhmille. Tiivistettynä linjausten visio on, että Suomessa medialukutaito nähdään kaikille kuuluvana kansalaistaitona ja jokaisen ihmisen mahdollisuudet kehittää medialukutaitoaan paranevat.

Visiota kohti pyritään kolmen päätavoitteen kautta.

Tavoitteina on, että Suomessa tehdään

  • kattavaa,
  • laadukasta ja
  • systemaattista mediakasvatusta.

Käytännössä tämä tarkoittaa lisää kovaa työtä meille mediakasvattajille. Linjaukset ovat vasta yhdenlainen välietappi. Kansallisella tasolla ihmisten ei voi olettaa kehittyvän mediataitoiseksi ilman vahvaa tukea. On välttämätöntä, että julkiset palvelut, kansalaisyhteiskunta, tutkimus ja yritykset toimivat kaikki osaltaan mediakasvatuksen ja sen myötä medialukutaidon edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Miten mediakasvatuksesta sitten tulee entistä kattavampaa, laadukkaampaa ja systemaattisempaa?

Yhteisten keskustelujen pohjalta linjauksiin on koottu useita erilaisia toimenpide-ehdotuksia tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteisiin voit tutustua täällä.

Näistä saimme lausuntovaiheessa joitakin kommentteja, joissa toivottiin tarkempaa ohjeistusta siitä, minkä tyyppisten organisaatioiden ”tontille” mikäkin toimenpide kuuluisi. Yrityksestä huolimatta jätimme tämän kuitenkin tekemättä. Syy oli käytännöllinen: lopputulos jo olemassa olevia mediakasvatustoimintoja ajatellen oli, että valtaosassa toimenpiteistä olisi lukenut ”kaikki”. Alalla toimivat organisaatiot tuntevat parhaiten oman toimintansa ja antavat panoksensa niihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarkoituksenmukaisia.

Verkostoituminen, toiminnan avoin jakaminen ja yhteistyö auttavat välttämään päällekkäisyyksiä ja tehostamaan resurssien käyttöä. Yksi keskeisistä linjausten viesteistä onkin yhteistyön merkitys ja siihen kannustaminen.

Meiltä KAVIsta voi aina kysyä neuvoa, jos kaipaa apua mediakasvatuksen suunnitteluun tai tietoa siitä, mitä muut ovat jo tehneet ja missä kenties on vielä aukkopaikkoja. Tietoa omasta toiminnasta voi jakaa myös uudella sivustollamme medialukutaitosuomessa.fi

Tulemme KAVIssa myös vastaamaan linjausten seurannasta. Seuranta tullaan tekemään audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan (AVMS-) direktiivin kansallisen raportoinnin yhteydessä. Kunhan saamme EU-komissiolta direktiivin raportointiohjeet, voimme myös paremmin suunnitella seurantaohjelman uusille medialukutaidon linjauksille. Muokkaamme muutenkin omaa toimintaamme uusien linjausten mukaiseksi ja päivitämme toimintasuunnitelmamme mahdollisimman pian. Otamme myös mielellämme vastaan ideoita ja yhteistyöehdotuksia linjausten toteuttamiseen.

Tehdään yhdessä 2020-luvusta suomalaisen medialukutaidon menestystarina!

Saara Salomaa
Apulaisjohtaja
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti