13.12.2019

Medialukutaidon uudet linjaukset perustuvat mediakasvatuksen moninaisuudelle

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi uudet kansalliset mediakasvatuslinjaukset. Medialukutaito Suomessa -linjaukset vetävät laajasti yhteen medialukutaidon parissa toimivien ammattilaisten näkemyksiä siitä, mihin suuntaan ja miten mediakasvatusta tulisi kehittää.

Ministeriön toimeksiannosta me KAVIssa vastasimme linjausten valmistelusta. Lähtökohtana linjausten valmistelulle oli mediakasvatuksen moninaisuus. Mediakasvatuksella on Suomessa pitkät perinteet ja sitä tehdään, kehitetään ja tutkitaan eri aloilla ja monen eri tahon toimesta. Halusimme, että tämä osaaminen ja asiantuntemus näkyy linjauksissa ja mahdollisimman monella on mahdollisuus tuoda oma näkemyksensä esiin.

Kokosimme linjausten valmistelussa näkemyksiä ja kävimme keskusteluja monin eri tavoin:

Keväällä julkaisimme avoimen verkkokyselyn, jossa kysyimme näkemyksiä mediakasvatuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Linjauksissa pääset lukemaan toimijoiden vastauksista koostetun kuvauksen suomalaisen mediakasvatuksen vahvuuksista, arvoista ja periaatteista, haasteista sekä huomioon otettavista kehitystrendeistä.

Kevään ja alkukesän aikana järjestimme yhteistyössä suunnittelutyöpajoja eri puolilla Suomea. Oulussa, Jyväskylässä, Turussa, Tampereella, Rovaniemellä, Helsingissä ja Joensuussa järjestetyissä avoimissa tilaisuuksissa keskustelimme alueella toimivien kanssa paikallisesta mediakasvatuksesta. Kartoitimme aiheen parissa työskenteleviä paikallistoimijoita, heidän kohderyhmiään ja mediakasvatustoimintoja. Keskustelimme myös mediakasvatuksessa huomioon otettavista kehitystrendeistä ja haasteista.

Kansainvälisestä näkökulmasta tarkasteltuna mediakasvatuksen merkitys on tiedostettu Suomessa laajasti myös valtion tasolla, esimerkiksi eri hallinnonalojen linjauksissa. Jotta nämä jo olemassa olevat asiakirjat tulevat huomioiduiksi jo valmisteluvaiheessa, teimme kartoituksen mediakasvatuksen rooliin eri hallinnonalojen linjauksissa. Valtiontoimijoiden rooli näkyy linjauksissa myös toimijakuvauksissa sekä linjausten toimeenpanoa kuvaavassa kappaleessa.

Linjausten luonnosversio oli syksyllä avoimesti kommentoitavana lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelussa. Kansalaisjärjestöiltä, tutkijoilta ja muilta asiantuntijoilta, yrityksiltä sekä viranomaisilta saadut huomiot, näkemykset ja ehdotukset auttoivat kehittämään linjausten sisältöjä ja ottamaan huomioon vielä paremmin eri näkökulmia. Voit käydä tutustumassa lausuntoihin täällä.

Keskustellessamme vuoden aikana aiheen parissa työskentelevien ihmisten kanssa, lukiessamme näkemyksiä ja kommentteja sekä perehtymällä eri alojen asiakirjoihin perehtyminen, näkemys mediakasvatuksen moninaisuudesta ja sen rikkaudesta on vahvistuneet. Median merkityksen kasvaessa mediakasvatuksen parissa voi käsitellä laajasti eri teemoja ja medialukutaidon voi nähdä vastauksena moniin eri kysymyksiin. On siis hyvä ymmärtää mediakasvatuksen tarjoamat mahdollisuudet mutta keskustella myös sen edellytyksistä ja rajoista. 

Tavatessamme mediakasvattajia eri puolilla Suomea kävi myös selväksi, että mediakasvatus tapahtuu aina tietyssä ajassa, paikassa ja tilanteessa. Tarvitaan siis herkkyyttä ymmärtää erilaisten yhteiskunnallisen, kulttuuristen ja sosiaalisten tilanteiden merkitys, niiden tuomat mahdollisuudet mutta myös haasteet toiminnalle. Mediakasvatus on rikas, monimutkainen ja eri suuntiin ulottuva kokonaisuus, joka kehittyy jatkuvasti. Linjausten nykytilaa, tavoitteita ja toimenpiteitä kannattaakin tarkastella aina omasta toiminnastaan käsin, sillä niiden merkitys ja oleellisuus voi vaihdella näkökulmasta riippuen. Paikalliset erityisyydet ja vahvuudet, eri toimijoille kertynyt asiantuntemus ja osaaminen sekä yhteiset tavoitteet luovat vankan pohjan mediakasvatuksen tulevaisuudelle. Ne tarjoavat siltoja yhteiselle oppimiselle, yhteistyölle ja mediakasvatuksen kehittämiselle. 

Kiitos kaikille linjausten valmisteluun osallistuneille asiantuntijoille ja organisaatioille!

Lauri Palsa
Erityisasiantuntija
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti