29.08.2023

Kommunerna i Finland har goda förutsättningar att stödja medborgarnas medieläskunnighet

En nyligen genomförd studie undersökte det aktuella läget för mediefostran i finländka kommuner. Den visade på många styrkor, såsom bibliotekens roll och det systematiska tillvägagångssättet för att främja medieläskunnighet bland barn och ungdomar. Studien identifierade också områden där det finns tydliga svagheter.

Fokus på ledning

Många kommuner har satsat på att utveckla mediefostran under de senaste åren. Det var därför viktigt att förstå kommunernas mediekunnighetsfrämjande aktiviteter, utmaningar och god praxis samt de kommunala aktörernas syn på mediefostran. Syftet var varken att utvärdera eller jämföra, utan att fokusera på praxis av sektorövergripande förvaltning och aktiviteter som främjar medieläskunnighet.

För studien utfördes gruppintervjuer av nästan trettio tjänstemän i åtta kommuner av olika storlek och i olika delar av Finland. Studien genomfördes i samarbete mellan det kulturpolitiska forskningscentret Cupore och nationella audiovisuella institutet KAVI.

Strategier säkrar jämlikhet

I de undersökta kommunerna är mediefostran till stor del etablerad som en del av utbildnings- och kultursektorernas arbete. Mediefostran har särskilt beaktats i småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och biblioteken, och det finns också ett regelbundet och planerat samarbete mellan dessa aktörer.

Mediefostran genomförs dock inte alltid på samma sätt och praxis varierar. Korrigerande åtgärder behövs, särskilt när det gäller ledning och strukturer. Mediefostran och mediekompetens skulle också kunna synas mer tydligt i kommunernas strategier.

Studien visade också att även om kommunerna inser vikten av mediekunskap för vuxna, finns det få systematiska åtgärder för att främja den. Medborgarna skulle också gynnas av starkare kopplingar mellan den kommunala utbildningssektorn och välfärdssektorn.

Den fullständiga rapporten på finska publicerades i samband med Mediakasvatusfoorumi den 23 maj 2023. Det utökade sammandraget finns att få på engelska och svenska.

Mer information:

Kommunikationsplanerare Leena Pylkkö, leena.pylkko@kavi.fi