20.11.2023

Mediefostran starkt närvarande i OKM:s målbild för digitalisering

Målbilden för digitaliseringen av småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen, som publicerades i november 2023, är en viktig policy för att främja medieläskunnighet. I undervisnings- och kulturministeriets publikation lyfts medieläskunnighet och mediefostran tydligt fram som en del av den digitala läskunnigheten. Beskrivningen av målbilden anger också att det utöver beskrivningar av digital kompetens för barn och unga även kommer att tas fram beskrivningar för undervisningspersonal.

Digitaliseringen har gjort stora framsteg på utbildningsområdet, men den övergripande bilden av de olika aktörernas behov och den pågående utvecklingen har varit ofullständig och utvecklingsarbetet har varit sporadiskt och ad hoc. Detta beskrivs i den nyligen publicerade Målbilden för digitaliseringen, som är en del av projektet för en referensram för digitaliseringen av småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, som lanserades av undervisnings- och kulturministeriet 2022. Syftet med beskrivningen av det önskade resultatet är att konkretisera de mål som fastställts i Digitala kompassen för Finland, riktlinjer för digitalisering inom fostran och utbildning 2027 och andra viktiga dokument som definierar digitalisering inom sektorn ur småbarnspedagogikens och den grundläggande undervisningens perspektiv.

Det önskade resultatet lägger grunden för framtida utvecklingsarbete genom att visa i vilken riktning alla aktörer inom utbildning och yrkesutbildning kan sträva i sitt utvecklingsarbete. Som ett resultat kommer nationell strategisk vägledning att leda till konkreta åtgärder som kommer att bidra till utvecklingen av digitalisering mot ett gemensamt delat måltillstånd inom sektorn.

Brister i utbildning uppmärksammas – särskild uppmärksamhet på mediefostran

I dokumentet om önskade resultat behandlas digitalisering genom sju områden:

förutsättningar för utveckling av digitaliseringen, digital kompetens, stöd för utveckling av digital infrastruktur, tjänster och interoperabilitet, informationshantering och kvalitet, dataskydd och datasäkerhet, lagstiftning och -tolkning gällande digitalisering samt forskning om digitalisering.

Det viktigaste området för mediekunskap är digital kompetens, med syftet att skapa en sammanhängande inlärningsväg från småbarnspedagogiken och framåt. I målbilden anges att ”[b]arns och ungas digitala kompetens har inte utvecklats på det sätt som den gällande planen för småbarnspedagogik samt läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen förutsätter.” En av utmaningarna är att även om digital kompetens och multilitteracitet (inklusive mediekunskap) ingår i läroplanerna som områden för mångsidig kompetens, har många lärare fått lite utbildning i dessa ämnen i sin egen grundutbildning. Fortbildningen för både lärare och administratörer har också varit otillräcklig.

När det gäller mediekompetens anger målstaten tydligt att ”[m]an fokuserar särskilt på barns och ungas medieläskunnighet och personalens kompetens inom mediefostran. Även AI-läskunnigheten och den kritiska läskunnigheten stärks.”

I dokumentet betonas också digitalt välbefinnande, och det anges att ”översvämningen av felaktig information och desinformation belyser vikten av mediekunskap inte bara på individnivå, utan också när det gäller social motståndskraft och demokratisk utveckling.”

Det önskade resultatet indikerar att utvecklingen och underhållet av kompetensbeskrivningar för barn och ungdomar kommer att fortsätta och att specifika kompetensbeskrivningar kommer att tas fram för undervisande personal. KAVI är involverat i arbetet med det önskade resultatet för digitaliseringen och vi kommer att fortsätta att kommunicera om framstegen i arbetet.

Läs mer om detta:

Målbild för digitaliseringen av småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, OKM 2023

Riktlinjer för digitaliseringen av fostran och utbildning 2027

Julia Alajärvi, specialsakkunnig

Nationella Audiovisuella Institutet

Foto: Rabbit Visuals