14.12.2023

Nationella audiovisuella insitutet lämnade X-plattformen

KAVI slutade kommunicera och diskutera via medieplattformen X eftersom användningen av tjänsten strider mot KAVI:s värderingar och mål. Enligt KAVI:s bedömning bidrar användningen av plattformen inte längre till en samhällsdebatt som stöder jämlik inkludering, säker medieanvändning och medborgarnas övergripande säkerhet. 

KAVI:s uppdrag är att bevara det audiovisuella kulturarvet och främja mediefostran. Hittills har KAVI kommunicerat och bidragit till debatten om mediekunskap, säker användning av internet och åldersklassificering av videoprogram, bland annat i medieplattformen X. Den nuvarande ledningen för plattformen har dock systematiskt avvecklat de åtgärder som Twitter (nu X) vidtagit för att förhindra spridningen av desinformation och hatpropaganda på tjänsten. X är inte längre den onlinemiljö där KAVI vill verka. 

Beslutet gäller alla användarkonton på X som används av KAVI. KAVI fortsätter att kommunicera om mediekunskap via sina instagram- och facebookkonton. Medialukutaito Suomessa kommer att dela information som främjar genomförandet av de nationella riktlinjerna för mediefostran på sitt facebook-konto. Safer Internet-verksamheten som samordnas av KAVI kommer att övergå till LinkedIn istället för X. 

För mer information:

Specialsakkunnig Saara Salomaa, KAVI