03.04.2024

Vanhusasiavaltuutettu: ”Ikääntyneiden medialukutaidon parantaminen on välttämätöntä”

Vanhusasiavaltuutettu on julkaissut ensimmäisen eduskuntakertomuksensa.* Kertomus huomioi muiden muassa ikääntyneiden aseman ja oikeuksien toteutumisen digitalisoituneessa yhteiskunnassa sekä medialukutaidon tarpeellisuuden. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on toiminut yhteistyössä Vanhusasiavaltuutetun kanssa antaen ikäihmisten osallisuutta ja digitalisaatiota koskevan esitysmateriaalinsa Eduskuntakertomuksen valmistelijoiden käyttöön.

Eduskuntakertomuksesta käy ilmi, että ikääntyneillä ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia digitaitojen oppimiseen ja ylläpitoon. Kertomuksen julkistamisseminaarissa painotettiin ikäihmisten heterogeenisyyttä, mutta korostettiin myös palveluiden digitalisoitumisen aiheuttavan yhä suurempia hankaluuksia monelle ikääntyneelle.

”Osa iäkkäistä ihmisistä jää kokonaan digitaitojen ulkopuolelle ja heidän on hyvin vaikea toimia tässä yhteiskunnassa, jos heillä ei ole tukiverkkoa ympärillään”, Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo lausuu julkistamisseminaarissa.

”Kunnille koordinaatiovastuu digituen saatavuuden parantamiseksi”

Eduskuntakertomuksen mukaan digitaitojen puutteet ja digitaalisen asioinnin vaikeudet kasautuvat erityisesti kaikkein iäkkäimmille, vähemmän koulutetuille ja kaupunkien ulkopuolella asuville. Myös laajemmin medialukutaidon puutteita on tunnistettu kaikkein iäkkäimmillä ja vain perusasteen koulutuksen saaneilla (Rivinen 2021). Eduskuntakertomuksessa viitataan Rasin ja Taipaleen (2020) tutkimukseen, jonka mukaan digitaalisten laitteiden ja palveluiden käyttöön sekä medialukutaitoon tarvitaan ikääntyneiden henkilöiden yksilöllisten tarpeiden mukaista tukea.

Vanhusasiavaltuutettu esittää kunnille koordinaatiovastuuta digituen saatavuuden parantamiseksi ja jokaisen digitaitojen varmistamiseksi. Myös KAVI on nostanut esille kunnan roolin merkityksen yhdenvertaisen medialukutaidon edistämisessä. Julkisen sektorin ja yritysten ohella kirjastoilla, järjestöillä sekä kansalais- ja työväenopistoilla on tärkeä rooli ikäihmisten tavoittamisessa ja tukemisessa, mutta toiminta vaatii vielä koordinaation selkeyttämistä, suunnitelmallisuutta ja toiminnan näkyvämmäksi tekemistä (Kanerva & Oksanen-Särelä 2023; Valtiovarainministeriö 2023; Vanhusasiavaltuutettu 2024).

Käyttäjäystävällisten digitaalisten ja sähköisten palveluiden rinnalla tulee aina tarjota vaihtoehtoisia tapoja asioida. Medialukutaito, erityisesti kriittinen ymmärrys mediasta, on tarpeen myös ikäihmisille, jotka eivät käytä digitaalisia palveluita.

Ella Airola
Projektipäällikkö
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

*Vanhusasiavaltuutettu on viranomainen, jonka tehtävänä on edistää ikääntyneiden edun ja oikeuksien toteutumista. Joka neljäs vuosi Valtuutettu antaa eduskunnalle kertomuksen ikääntyneiden asemasta ja oikeuksien toteutumista sekä suosituksia siitä, miten eduskunta päätöksillään voisi kohentaa ikääntyneiden tilannetta eri elämänalueilla. Valtuutettu on aloittanut toimintansa tammikuussa 2022 ja nyt julkaistu eduskuntakertomus kattaa sen kaksi ensimmäistä toimintavuotta.

Vanhusasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2024: https://vanhusasia.fi/julkaisut

Voit katsoa julkistamisseminaarin tallenteen Vanhusasiavaltuutetun verkkosivun kautta: https://stream.sst.fi/cast/vanhusasiavaltuutetun-eduskuntakertomuksen-julkistamisseminaari

Muut lähteet:

Kanerva & Oksanen-Särelä (2023) Medialukutaitojen edistäminen ja johtaminen kunnissa. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisuja 13/2023. https://www.medialukutaitosuomessa.fi/medialukutaitojenedistaminenkunnissa.pdf

Rasi P & Taipale S (2020) Tuki, ohjaus ja koulutus. Ikääntyvät digitalisoituvassa mediayhteiskunnassa. Gerontologia 34(4), 328–332. https://journal.fi/gerontologia/article/view/99601

Rivinen S (2021) Developing Media Literacy Geragogy for Older People through Designbased Research. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 325. Rovaniemi. Lapin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-288-7

Valtiovarainministeriö (2023a) Digitalisaation säädöstilanne ja ehdotukset sen edistämiseksi. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2023:8 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-257-4

Kuva: iStock / Tero Vesalainen