25.03.2024

OPH:lta hankeavustuksia digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen

Opetushallituksella on auki haut hankeavustuksiin digitaalisten oppimisympäristöjen edistämiseen sekä varhaiskasvatuksessa että esi- ja perusopetuksessa. Hakukelpoisia ovat kunnat, kuntayhtymät sekä muut opetuksen järjestäjät.  Toimijat, jotka eivät ole hakukelpoisia, voivat olla mukana palveluntarjoajina. Hankeavustuksiin vahvasti liitettävät Digitaalisen osaamisen kuvaukset sisältävät yhtenä kolmesta pääalueestaan myös medialukutaidon osaamisen kuvaukset.

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on muun muassa digitaalisten oppimisympäristöjen, pedagogisten käytäntöjen sekä lasten ja henkilöstön digitaalisiin taitoihin liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen sekä alueellisen ja yksilöllisen yhdenvertaisuuden tukeminen. Rahoitusta suunnataan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2022) mukaisen digitaalisten oppimisympäristöjen ja digitaalisen osaamisen edistämiseen ja kehittämiseen. 

Esi- japerusopetuksen kohdalla tarkoituksena on digitalisaation kokonaisvaltainen edistäminen ja digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen. Hankkeissa tulee kehittää laadukkaita ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka edistävät opetussuunnitelman perusteiden mukaista tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä. 

Molemmissa avustuskohteissa yksi painopistealue on varhaiskasvatuksessa olevien lasten, oppilaiden ja opetushenkilöstön digitaalisten valmiuksien ja digitaalisen osaamisen kehittäminen digitaalisen osaamisen kuvausten mukaisesti. Digitaaliseen osaamisen kokonaisuuteen kuuluvat medialukutaito, ohjelmointiosaaminen sekä tvt- ja digitaalinen osaaminen.

Kaikilta rahoitettavilta hankkeilta edellytetään kokeiluja, toimintamalleja ja ratkaisuja, joilla on merkittävää paikallista, alueellista tai valtakunnallista uutuusarvoa. Hankkeissa tulee tavoitella tuloksia ja vaikutuksia, jotka parantavat merkittävästi hakijaorganisaation/-verkoston tilannetta lähtötasoon nähden.

Kummasakin hankeavustuksessa on jaossa noin 1,55 miljoonaa euroa. Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 10 %.

Hakuaika päättyy 30.4.2024 klo 16.15.

Tutustu tarkemmin hakutekstiin varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen kehittämisestä tämän linkin kautta.

Tutustu tarkemmin hakutekstiin esi- ja perusopetuksen oppimisympäristöjen kehittämisestä tämän linkin kautta.

Kuva: KAVI/Rabbit visuals