17.11.2022

Kestävää kehitystä edistetään myös mediakasvatuksen avulla

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kestävän kehityksen tilaisuudessa 4.11.22 sivistys, osaaminen ja hyvinvointi nähtiin perustana kestävälle elämäntavalle. Ministeriöiden tuoreessa tulevaisuuskatsauksessa (Valtioneuvosto, 2022) medialukutaito nostetaan esille yhtenä demokraattisen yhteiskunnan edellytyksenä. 

Mediakasvatuksella on siis tärkeä rooli kestävässä kehityksessä. Tätä roolia voi ymmärtää paremmin tarkastelemalla mediakasvatusta YK:n määrittelemien kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta. YK:n tavoitteista mediakasvatus liittyy ainakin hyvän koulutuksen, eriarvoisuuden vähentämisen, vastuullisen kuluttamisen sekä rauhan, turvallisuuden ja hyvän hallinnon tavoitteisiin.  

Kestävän kehityksen mukaista on kaikki sellainen toiminta, jota ohjaa tietoisuus planeettamme resurssien rajallisuudesta, ja jossa myös huolehditaan ihmisen hyvinvoinnin sosiaalisesta perustasta.  

Agenda 2030 

Vuonna 2015 sovittiin YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmasta, jossa määriteltiin 17 tavoitetta, jotka kaikkien maiden tulisi yhdessä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.  Alatavoitteita on yhteensä 169. Agendan toteuttamiseen varattu aika on nyt puolessa välissä, mutta useat tavoitteet ovat vielä saavuttamatta. Opetusministeri Li Andersson korosti OKM:n kestävän kehityksen tilaisuudessa, että ympäristöön, tasa-arvoon ja rauhaan liittyvät teemat vaativat vielä erityisesti työtä. Tavoitteiden pääpiirteisiin voi tutustua Suomen YK-Liiton tiivistelmästä.  

Tavoite 4: Hyvä koulutus

Tavoitteena on taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. Alatavoitteissa mainitaan ilmaisen, tasa-arvoisen ja laadukkaan peruskoulutuksen takaaminen kaikille, sekä varhaislapsuuden kehityksen, hoidon sekä esiopetuksen takaaminen. OKM:n tilaisuudessa tuotiin esille tarve integroida kestävyysajattelu osaksi opettajankoulutusta ja opettajien täydennyskoulutusta. Tämä tukee opettajien osaamista käsitellä kestävän kehityksen teemoja luontevana osana varhaiskasvatusta ja opetusta.  

KAVI julkaisee paljon avointa materiaalia kasvatuksen ja opetuksen tueksi mm. osana Suomen Safer Internet –toimintaa sekä osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa. KAVIn ylläpitämä Mediataitokoulu on palvelu, jossa mediakasvatusalan toimijat tarjoavat välineitä kaikenikäisille kehittää omaa mediaosaamistaan, sekä oppimiskokonaisuuksia kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten itseopiskeluun. 

Tavoite 10: eriarvoisuuden vähentäminen  

Päätavoitteena on vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä. Taloudellisen eriarvoisuuden lisäksi kyse on eriarvoisuudesta laajemmin, kuten eriarvoisen kohtelun vähentämisestä ja yhtäläisten mahdollisuuksien takaamisesta kaikille.  

Euroopan komission Better Internet for Kids -strategia ohjaa jäsenmaitaan huomioimaan haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten roolin digitaalisissa ympäristöissä. Strategia viitoittaa myös KAVIn mediakasvatustyötä.  Eriarvoisuuden vähentämisen tavoitetta voi toteuttaa monin eri tavoin, lähtien kuvitukseen liittyvistä valinnoista. KAVIn koordinoima Mediataitoviikko kokoaa yhteen alan toimijoiden mediakasvatusmateriaaleja, ja jatkuvasti päivittyvältä sivustolta voi nähdä, että materiaaleja on saatavilla myös ruotsiksi, ja osasta on julkaistu selkokieliset versiot. 

Kavi julkaisi keväällä inklusiivisen mediakasvatuksen selvityksen yhdessä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen kanssa. Selvitys sisältää toimenpide-ehdotuksia, jotka toimivat linjauksina myös muille alan toimijoille. 

Tavoite 12. Vastuullista kuluttamista 

Vastuullinen kulutus tarkoittaa kulutus -ja tuotantotapojen kestävyyttä. Mediakasvatuksen kannalta tärkeää on käyttää elektronisia laitteita siten, että luonnonvaroja ei tarpeettomasti tuhlata. Medialukutaitoa voidaan edistää myös ilman älylaitteita, mikä tulee myös esiin Polkuja medialukutaitoon -opassarjan tehtävissä. Hyvää vuorovaikutusta mediaympäristöissä sekä median tulkintaa ja arviointia voi kehittää keskustelemalla, piirtämällä, erilaisia rooleja näyttelemällä.  

Kiertotalouden periaatteita voi kunnassa toteuttaa edistämällä laitteiden yhteiskäyttöä. Esimerkiksi useassa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaan osallistuneessa kunnassa on kokeiltu erilaisia kiertäviä laitesalkkuja, joita saman kunnan päivähoitoyksiköt voivat varata käyttöönsä.  

Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto 

Päätavoitteena on edistää rauhanomaisia yhteiskuntia, taata kaikille oikeuspalvelut sekä rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla. Rauhanomainen yhteiskunta on yksi tulevaisuuden kestävän elämäntavan peruspilareita. Viime vuosien tapahtumien valossa mediakasvatus näyttäytyy samalla rauhankasvatuksena, lisäten kansalaisten vastustuskykyä informaatiovaikuttamista vastaan. Mediataitoviikon kumppaneista niin yleiset kirjastot kuin Yleisradio ovat rummuttaneet kansalaisten pääsyä perusteltuun tietoon sekä ja taitoa tunnistaa valeuutinen.  OKM:n tilaisuudessa tuotiin esille Suomen globaali vastuu hyvien käytäntöjen viemisessä maailmalle.  KAVI omalta osaltaan jakaa hyväksi havaitsemiaan toimintamalleja mediakasvatuksen edistämiseksi maan sisällä sekä muiden maiden toimijoiden kanssa. 

Teksti: Viestintäsuunnittelija Leena Pylkkö ja projektipäällikkö Ella Airola. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kavi.fi 

Artikkelin kuva: Lassi Kaikkonen