18.11.2021

Lukutaitostrategia vahvistaa laaja-alaista mediakasvatustyötä

Kuvat: KAVI

Tällä viikolla julkaistiin uusi Kansallinen lukutaitostrategia.  

Mediakasvatuksen näkökulmasta strategia on tärkeä, sillä se vahvistaa pohjaa yhteistyölle ja osaltaan ajankohtaistaa suuntaa tuleville vuosille. Monia kenttiä kokoavat suuntaviivat luovat mahdollisuuksia vuoropuhelulle ja yhteiselle ymmärrykselle.   

Laaja-alaiset lukutaidot ottavat huomioon medioituneen maailman kielellisen rikkauden  

Mediakasvatus on nykyajan lukutaitotyötä.

Medialukutaidon ohella mediakasvatuksen kentällä edistetään ja vahvistetaan monipuolisesti erilaisia laaja-alaisia lukutaitoja.  Strategiassa lukutaito määritellään monilukutaidoksi.

”Monilukutaito perustuu laajaan tekstikäsitykseen. Sen mukaan tekstit eivät ole yksinomaan kirjoitettuja, vaan niissä hyödynnetään puhuttua kieltä ja ääntä, kuvia ja graafisia elementtejä, videokuvaa ja liikettä.”

-Kansallinen lukutaitostrategia 

Miten mediakasvatus näkyy lukutaitostrategiassa? 

Lukutaitostrategian valmistelussa on otettu huomioon olemassa olevat toimenpiteet ja suuntaviivat. Mediakasvatuksen kannalta olennaisia ovat parhaillaan käynnissä oleva Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma sekä kansalliset mediakasvatuslinjaukset

Viime vuosien aikana mediakasvatuksessa on kiinnitetty huomiota eri-ikäisten medialukutaidon kehittämiseen. Lukutaitostrategia vahvistaa tätä työtä, sillä se sisältää konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä kaikenikäisten monilukutaidon vahvistamiseksi. 

Strategiassa esitettyjen suuntaviivojen osalta ja muun monilukutaitotyön ohella, mediakasvatukselliset sisällöt liittyvät erityisesti monilukutaito-osaamisen vahvistamiseen sekä lukemaan innostamiseen ja lukutaidon monipuolistamiseen. 

Tavoitteiden ja toimenpiteiden perusteella: 

  • Vahvistetaan kaikkien opettajien pedagogista osaamista monilukutaidosta, lukemisen, lukutaidon, kielen, kirjallisuuden ja sanataiteen merkityksestä sekä mediakasvatuksesta ja digitaalisista ympäristöistä. 
  • Kehitetään sosiaali- ja terveysalan henkilöstön koulutusta siten, että ikäihmisten moni- ja medialukutaidot vahvistuvat. 
  • Tuetaan tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen, medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen kehittymistä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.
  • Hyödynnetään Uudet lukutaidot -ohjelmassa laadittuja osaamisen kuvauksia monilukutaidon edistämiseksi. 
  • Vahvistetaan mediakasvatuksen, kirjallisuuskasvatuksen ja vapaa-ajan lukemisen roolia lukemaan kannustamisessa ja tukemisessa. 
  • Annetaan tukea ja kannustetaan kehittämään kriittistä lukutaitoa osana medialukutaitoa ja eri tekstien kanssa toimimista osana opiskelua, arkea ja työtä.  

Suuntaviivoista toiminnaksi 

Strategiat ja linjaukset ovat kehittämisen näkökulmasta tärkeitä mutta erityisesti huomiota tulee kiinnittää käytännön toimintaan. Tähän liittyen tarvitaan yhteistä keskustelua siitä, millaisia merkityksiä tavoitteilla on eri tahoille ja mitä niitä tukevat toimenpiteet tarkoittavat käytännössä.  

Lukutaitostrategian toimeenpanon tueksi laaditaan Kansallinen lukutaito-ohjelma 2030, jossa määritellään toimenpiteille vastuutahot ja toteuttamisen aikataulu. Tässä yhteisessä työssä ajassa kiinni olevan monipuolisen ja laaja-alaisen lukutaidon edistämiseksi eri alojen mediakasvattajilla on keskeinen ja tärkeä rooli.  

Lauri Palsa 
Erityisasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 

Lisätietoa: 

Mistä lukutaitostrategiassa on kyse? 

Eduskunnan sivistysvaliokunnan aloitteesta syksyllä 2020 ryhdyttiin valmistelemaan kansallista lukutaitostrategiaa ja lukutaito-ohjelmaa pitkäjänteisen kansallisen ja alueellisen lukutaitotyön kehittämisen tueksi. Lukutaitostrategiatyötä on tehty yhdessä moniammatillisen ohjausryhmän ja projektiryhmän kanssa. Toimintaa on koordinoinut Opetushallituksen Lukuliike.  

Strategia koostuu kolmesta keskeisestä suuntaviivasta, joiden mukaan: 

  1. Luodaan ja vahvistetaan lukutaitotyön rakenteita  
  2. Vahvistetaan monilukutaito-osaamista ja  
  3. Innostetaan lukemaan ja monipuolistetaan lukutaitoa. 

Jokaista suuntaviivaa tukee erikseen määritellyt tavoitteet ja toimenpiteet. Kansallinen lukutaitostrategia on avoimesti ladattavissa.