21.12.2023

Nuorten osallisuuden edistäminen mediakasvatusprojektin keinoin

Inclusive and Creative Media Education -hanke on julkaissut uuden materiaalin nuorten osallisuuden edistämiseen. Ohjaajan oppaan avulla ammattilaiset voivat vahvistaa nuorten osallisuutta mediakasvatusprojektin keinoin.

Mediakasvatusprojektin aikana nuoret pääsevät tutustumaan erilaisiin vaikuttamiskampanjoihin, heille merkityksellisiin yhteiskunnallisiin tai paikallisiin teemoihin ja lopulta toteuttamaan itse vaikuttamiskampanjan valitsemastaan aiheesta. Projektin päätteeksi nuoret arvioivat kampanjan vaikuttavuutta ja omaa oppimistaan.

Voit ladata ja halutessasi tulostaa ohjaajan oppaan itsellesi.

Toimintamallia voi soveltaa nuorten kanssa eri yhteyksissä, esimerkiksi nuorisotyössä, järjestötyössä ja kouluissa. Sitä voi käyttää myös yhteistyöprojekteihin yli sektorirajojen. Mallin hyödyntäminen ei rajoitu vain nuorten kanssa työskentelyyn, vaan sitä voi kokeilla esimerkiksi ikäihmisten ja aikuisten maahanmuuttajien medialukutaidon edistämiseen.

Materiaali on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Se käännetään myös ruotsiksi keväällä 2024. Materiaalia saa vapaasti muokata ja kehittää eteenpäin omaan työhön paremmin sopivaksi.

Opas täydentää hankkeen innovatiivisten toimintamallien sarjaa, jossa on aikaisemmin julkaistu Yhdenvertaisen medialukutaidon suunnitteluperiaatteet.

Mitä tarkoittaa osallisuus?

Osallisuus ei ole yksinkertainen käsite. Ei myöskään ole yksiselitteitä millaisia toimia se pitää sisällään. Osallisuus sekoittuu ja linkittyy usein osallistamiseen ja osallistumiseen. Sillä on myös paljon yhtymäkohtia inklusiivisuuden ja yhdenvertaisuuden kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan osallisuus on kuulumista, kuulluksi tulemista ja merkityksellisyyden kokemista. Osallisuuden voidaan ajatella olevan sidoksissa omaan elämään, yhteisöihin ja vaikuttamisprosesseihin sekä yhteiseen hyvään. Sitra katsoo osallisuutta esimerkiksi kansalaisvaikuttamisen ja demokraattisten osallistumismahdollisuuksien näkökulmista.

Käsiteviidakkoa voi hahmottaa Osallisuuden osaamiskeskuksen käyttämän talo-esimerkin avulla. Yhdenvertaisuus on perusta, jolle taloa lähdetään rakentamaan. Talon tukipilarit muodostuvat tiedosta, tuesta, yhteisöstä, vaikuttamisesta ja vuorovaikutuksesta. Kansalaistaidot lujittavat talon rakenteita. Medialukutaito on olennainen kansalaistaito. Osallisuus on talon kattona. Jotta katto pysyy paikallaan, eikä vuoda, talon kaikkien muiden osion tulee olla kunnossa.

Osallisuuden talo.

Materiaalin termejä hioessa kirkastui ajatus, että parhaimmillaan kun inklusiivisuus ja yhdenvertaisuus yhteiskunnassa toteutuu ja mahdollistaa kaikkien osallistua, ei tarvitse enää osallistaa. Yhdenvertaisuus ei kuitenkaan vielä toteudu, joten meidän tulee vahvistaa erilaisia keinoja, kuten medialukutaitoa osallisuuden edistämiseksi.

Oppaan lähtökohtana on ollut nuorten omaehtoisuus ja vapaa tahto osallistua projektiin. Ammattilaisia ohjataan kuuntelemaan nuoria ja heidän kiinnostusta ja innostusta toteuttaa vaikuttamiskampanjaa. Vaikka toisaalta osallisuus on päämäärä, täytyy löytää kullekin nuorelle ominaiset ja kiinnostavat tavat osallistua, ja teemat joihin he haluavat aidosti vaikuttaa.

Inclusive and Creative Media Education -hanketta koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI. Hanketta toteutetaan yhdessä italialaisen Firenzen yliopiston ja pohjoismakedonialaisen Institute of Communication Studiesin kanssa. Kaksivuotisen (2023-2024) hankkeen tavoitteena on luoda uusia innovatiivisia toimintamalleja mediakasvatukseen yhdenvertaisuuden, luovuuden ja osallisuuden näkökulmista. Toimintamalleja pilotoidaan kussakin kumppanimaassa ja kehitetään eteenpäin paikallisten tarpeiden pohjalta. Hanke on EU-rahoitettu. Tutustu hankkeeseen: www.icmeproject.eu

Lisätietoja: Ella Airola, projektipäällikkö, ella.airola@kavi.fi

Tekstin inspiraationa on käytetty Osallisuuden osaamiskeskuksen järjestämää pyöreän pöydän keskustelua Mistä puhumme kun puhumme osallisuudesta? Löydät keskustelun koonnin verkosta.