26.04.2024

Mediekunskapsveckan lyfte fram sambandet mellan medieanvändning och välbefinnande

Mediekunskapsveckan firades hos oss den andra veckan i februari. I år deltog rekordmånga partnerorganisationer – sammanlagt 70 – genom att publicera material och artiklar samt ordna evenemang och kommunikation om mediekunskap. Över 1 800 personer deltog i veckan, som i sin tur främjar mediekunskap för barn, ungdomar och t.ex. vuxna som riskerar social utslagning, eller äldre personer. Återigen kom deltagarna från hela landet, från Hangö till Karigasniemi i norr och från Mariehamn till Tuupovaara i öster. Aktiviteterna var varierande och, att döma av inläggen i sociala medier, roliga och fantasifulla.  

Förhållandet mellan medieanvändning och välbefinnande

Årets tema var välbefinnande, vilket återspeglades i temana för många av de mediekunskapsmaterial som producerades för veckan och även i många artiklar i nättidningen Mediataito. De relaterade artiklarna behandlar ämnen som sträcker sig från skolhälsoenkäten till romansbedrägerier. 

KAVI publicerade resultaten av en undersökning om ungdomars och unga vuxnas medieanvändning. Undersökningen visade på några intressanta resultat när erfarenheter av medieanvändning jämfördes med respondenternas bedömning av familjens eller den personliga ekonomiska situationen. Unga människor som lever i låginkomsthushåll är mer benägna än andra att ha negativa erfarenheter av sina smartphones. Det handlar bland annat om hatretorik, låg självkänsla och till exempel okloka köpbeslut.  

Kunskapsbasen för mediefostran stärktes också av resultaten från en intervjuundersökning om ungdomars medieanvändning som publicerades av Mannerheims Barnskyddsförbund under Mediekunskapsveckan. Undersökningen visar att webben är en viktig plats för ungdomar att stärka vänskapsband, men att många också utsätts för mobbning och trakasserier, upplevelser av utanförskap, ensamhet och nätberoende. 35 procent av ungdomarna skulle vilja minska sin internetanvändning, men känner att de inte kan göra det. Ungdomarna hade ett viktigt budskap till vuxna: de förväntar sig att vuxna och tjänsteleverantörer ska spela en aktiv roll, sätta gränser och visa intresse.

AI i ett mediekompetensperspektiv

AI framträdde som årets andra tema, både i evenemangens teman och i det pedagogiska materialet. Bland dessa fanns ett mycket omfattande inlärningspaket om ämnet som publicerades av Yle (också på svenska) och en dag med experiment och skoj med AI som arrangerades av Tammerfors postmuseum. Allt material finns fortfarande i Mediekunskapsveckans materialbank och är fria att användas. Du kan bekanta dig med alla svenskspråkiga material här.   

Föräldrakvällen ledde till bra diskussioner i hemmen

Nationella audiovisuella institutet, Rädda Barnen och Mannerheims Barnskyddsförbund fortsatte traditionen med en föräldrakväll på nätet. Årets huvudtalare var Erika Maksniemi, som talade om sin färska avhandling ”Hyvä vai paha some (sociala medier, bra eller dåligt)”.  Hon bidrog med mycket forskningsbaserad information till diskussionen. Andra talare var experter på mediefostran från de arrangerande organisationerna, och samtalen handlade bland annat om spel och sexuellt våld på nätet. Alla presentationer kan ses som inspelningar i spellistan på YouTube (på finska).   

Responsen från föräldrarna var mycket god och vi fick höra från flera deltagare att kvällen hade varit en ögonöppnare och att ämnena hade diskuterats med ungdomarna hemma. De 725 personer som anmälde sig till föräldrakvällen återspeglar redan behovet av att ta itu med dessa frågor. Om du vill diskutera sexuellt våld på nätet med en ung person rekommenderar vi det svenskspråkiga videomaterialet som publicerats av Rädda Barnen.   

Kritisk läskunnighet och säkerhetsfärdigheter anses vara viktiga ämnen

Varje år samlar vi in feedback från deltagarna i Mediekunskapsveckan för att ta reda på vilka evenemang och material som har varit särskilt användbara och hur veckan kan förbättras. Vi frågar också deltagarna vad de anser vara viktiga ämnen inom medieutbildningen. I svaren lyftes kritisk läskunnighet och säker webbanvändning. Att öva säkerhetsfärdigheter med barn anses också vara mycket viktigt. Emotionella färdigheter, sociala medier och respekt för åldersgränser nämndes också i flera svar. Bland de nya mediefenomenen lyftes AI-kunskap fram, liksom förståelse för algoritmernas inverkan och deepfake. 

Å andra sidan påpekade många respondenter att medieanvändning också kan ske med glädje och entusiasm, och att man kan hitta sätt att uttrycka sig själv och sina idéer. 

Tjänsten Mediataitokoulu.fi erbjuder en mängd svenskspråkiga material som stöder åtminstone en del av de mediekunskaper som nämns ovan. Både webbplatsen Mediataitokoulu.fi och innehållet i Mediekunskapsveckan 2025 kommer att utvecklas utifrån deltagarnas önskemål. 

Mer information om Mediekunskapsveckan:

Leena Pylkkö, kommunikationsplanerare, KAVI
leena.pylkko@kavi.fi

Illustration: Maria Vilja