21.05.2024

Turvallista ja hyvinvointia tukevaa älypuhelimen käyttöä on tuettava pitkäjänteisesti nuorten oppimis- ja kasvuympäristöissä

Tuore raportti kannustaa mediakasvattajaa huomioimaan nuorten yksilöllisiä tapoja ja motiiveja mediankäytössä. Mediakasvattajan huomio kiinnittyy raportissa myös siihen, miten pieni osa nuorista muistaa saaneensa tukea ympärillään olevilta läheisiltä ja ammattilaisilta hyvinvoivan mediankäytön tueksi. Älypuhelimen turvalliseen ja hyvinvoivaan käyttöön tulee siis kiinnittää huomioita muulloinkin, kuin vain silloin, kun lapselle esimerkiksi hankitaan ensimmäinen oma älylaite.

KAVI on julkaissut toisen Nuoret ja älypuhelimet: Kysely 15-29-vuotiaiden hyvinvoinnin ja mediankäytön yhteyksistä -tutkimuksen tuloksia käsittelevän raportin. Helmikuussa julkaistuissa ensimmäisissä tuloksissa kiinnitettiin erityisesti huomiota sosioekonomisten tekijöiden ja älypuhelimen käyttöön liittyvien kielteisten kokemusten väliseen yhteyteen. Nyt julkaistussa raportissa kerrotaan, mitä uutta tietoa saatiin sosiaalisen median käytöstä ja suosituimmista palveluista sekä siitä, mitä nuoret ja nuoret aikuiset ylipäätään tekevät älypuhelimillaan. Tuloksissa näkyy myös, miten älypuhelimen käyttö arjessa on tasapainoilua muun ajankäytön kanssa.

Älypuhelin tarjoaa naisille enemmän merkittäviä kokemuksia, niin hyvässä kuin pahassa

Naiset kohtaavat älypuhelinta käyttäessään kielteisiä asioita selvästi miehiä useammin. Näitä olivat tutkimuksessa mm. ulkonäköpaineet, kokemus huonosta itsetunnosta, syrjivät sisällöt ja seksuaalinen häirintä.

Kiinnostavasti naisilla oli kielteisten kokemusten ohella selkeästi miehiä enemmän myös myönteisiä kokemuksia älypuhelimillaan. Yhtenä esimerkkinä naisvastaajien kohdalla korostuneesta myönteisestä kokemuksesta oli vertaistuki, jonka älypuhelimen käyttö mahdollisti. Älypuhelimet vaikuttavat tarjoavan naisille ylipäänsä enemmän merkittävämpiä kokemuksia, niin hyvässä kuin pahassa.  

Heikko toimeentulo nakertaa yhteenkuuluvuuden kokemusta

Kyselyn myötä saatiin myös merkityksellistä tietoa nuorten digitaalisen yhteenkuuluvuuden kokemuksista tai niiden puutteesta. Koetulla toimeentulolla oli vaikutusta myös nuorten osallisuuden kokemukseen verkossa. Heikosti toimeentulevat kokivat kuuluvansa joukkoon ja olevansa hyväksyttyjä verkkoyhteisöissä tai sosiaalisen median ryhmissä muita harvemmin.  

Hyvinvoinnin kannalta yhteenkuuluvuuden ja hyväksytyksi tulemisen kokemukset ovat merkityksellisiä seikkoja, joita mediakasvatuksen avulla voidaan käsitellä digitaalisten ympäristöjen ja yhteisöjen näkökulmasta. Nuorten parissa voidaan pohtia sosiaalisen median toimintalogiikkaa ja omaa ja muiden toimintaa verkon eri alustoilla ja sitä, missä määrin ne edistävät ryhmään kuulumista tai syrjään jäämistä.  

Tasapainoilua ympäri vuorokauden: älypuhelimen käyttö haukkaa aikaa erityisesti unesta 

Kyselyn mukaan valtaosa, kolme neljästä vastaajasta arveli älypuhelimen käytön vieneen aikaa joltain muulta tekemiseltä. Naiset kertoivat tällaisista kokemuksista miehiä useammin. Ilmiö oli hieman yleisempi myös nuoremmissa vastaajaryhmissä. 

Kyselyssä haluttiin selvittää myös sitä tekemistä, jota älypuhelimen käytön koettiin nakertavan. Nukkuminen nousi yleisimmäksi asiaksi, josta nuoret ja nuoret aikuiset älypuhelimen vuoksi tinkivät. Jopa kaksi kolmesta 15–29-vuotiaasta vastaajasta (62 prosenttia) kertoi älypuhelimen vieneen aikaa nukkumiselta. Vastaajista hieman yli puolet kuvasi älypuhelimen vieneen aikaa kotitöiden tekemiseltä (53 prosenttia) tai koulunkäynniltä ja opiskeluilta (53 prosenttia). Moni toi esille myös liikkumisen (41 prosenttia) tai keskittymistä vaativan tekemisen, kuten lukemisen (41 prosenttia).  

Nuoren varttuessa tukemisen tapojen tulisi muuttua nuoren mukana

KAVIn mediakasvatuksen asiantuntijoiden mukaan tulokset osoittavat, että yhtä ainoaa kaikille nuorille toimivaa toimintamallia, jolla tukea nuorten mediankäyttöön liittyvää hyvinvointia ja medialukutaitoa ei olekaan olemassa.  On kiinnitettävä huomiota säännöllisyyteen ja jatkuvuuteen mediakasvatuksellisissa keskusteluissa niin kodeissa kuin muissa nuorten oppimis- ja kasvuympäristöissä.

Nuorten läheisten kannalta tulos kannustaa tutustumaan ennakkoluulottomasti oman nuoren tapaan käyttää mediaa, kuten älypuhelinta, pelejä tai sosiaalista mediaa ja kysyä nuorelta itseltään mikä käytössä juuri häntä motivoi.

Kyselyn taustatiedot
Tutustu raporttiin tästä  
Kyselyn kohdejoukkona olivat 15–29-vuotiaat suomalaiset. Kyselyyn vastasi 1021 henkilöä. Aineisto kerättiin internetpaneelissa marraskuussa 2023. Kyselyn toteutti E2 Tutkimus KAVIn tilaamana. 

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Saara Salomaa, KAVI
sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@kavi.fi